Japanese Kimono Samurai Hakama Bushi Mens Uniform with Tabi Socks Set